Algemene voorwaarden

gezinnen ondersteunen tijdens hun rouwtijd

Algemene voorwaarden

  1. Eens aanvaard door de besteller primeren deze algemene voorwaarden. Aanvaarding blijkt uit ondertekening van de bestelbon.
  2. Facturen voor levering van goederen, prestaties en voorgeschoten kosten worden aan de besteller aangerekend volgens de bestelling door deze laatste bij de uitvaartondernemer geplaatst. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor de door de besteller geplaatste bestellingen na opmaak van de bestelbon, voor alle bijkomende kosten betaald door de uitvaartondernemer in opdracht van de besteller alsook de wijziging van de bestelling in functie van de laatste wilsbeschikking van de overledene.
  3. Alle bestellingen worden door de besteller geplaatst in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor betaling van de facturen van de uitvaartondernemer door de erfgenamen.
  4. Onze facturen zijn betaalbaar, zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de BVBA Bekaert-Louage, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande sommatie een verwijlsrente verschuldigd zijn van 10%, berekend per ondeelbare maand.
    Indien zich een rechtsvordering noodzaakt om betaling te bekomen zal de faktuur van rechtswege verhoogd worden met 15% voor buitenrechterlijke kosten, boven de intresten en gerechtskosten, met een minimum van 100 euro.
  5. De uitvaartondernemer zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van zijnentwege en/of van zijn aangestelde(n). Hij is enkel aansprakelijk in geval van zware fout/opzet, in welk geval zijn aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot een bedrag van 750,00 EUR.
  6. Elk protest tegen een factuur, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel: BVBA Bekaert-Louage, Roeselaarsestraat 118, 8890 Moorslede.
  7. Alle rechtsvorderingen met betrekking tot de bestelling kunnen naar keuze van de eiser gebracht worden voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis ten grondslag van die rechtsvordering diende te worden uitgevoerd. Alle geschillen met betrekking tot de bestelling worden beheerst door het Belgisch recht. dit protest, indien terecht bevonden, zal de verweerder de mogelijkheid bieden om een korting te bedingen in verhouding tot de geleden schade.